Freepik
    Bhakarwadi 또는 Bakarvadi 또는 Bhakharwadi는 푸네에서 유래한 인도 전통 스낵입니다.

    Bhakarwadi 또는 Bakarvadi 또는 Bhakharwadi는 푸네에서 유래한 인도 전통 스낵입니다.

    관련 태그: