Freepik
    삶은 감자와 절인 양파를 곁들인 소금에 절인 생선

    삶은 감자와 절인 양파를 곁들인 소금에 절인 생선